اینورتر یک دستکاه الترونیک قدرت است و در سیستم خورشیدی وظیفه تبدیل برق جریان مستقیم تولیدی پنل ها به برق متناوب مناسب مصرف تجهیزات را بر عهده دارد.

Showing 1–12 of 28 results