سامانه مناقصه ها و مزایده های وزارت نفت

خطای RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds

شرکت ملی نفت ایران


شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


شرکت نفت مناطق مرکزی ایران


شرکت نفت و گاز اروندان


شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

 • توسط مهدی نجاری
  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۹/۱۱ تحت عنوان لایروبی لجنهای نفتی حوضچه های واحد بازیافت مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲میباشد. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RAL-940711-MY
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۲۴ تحت عنوان انجام حجم خدمات عملیات بارگیری محصولات ویژه مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ میباشد. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۶ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۲
 • توسط مهدی نجاری
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RAL-941488-MB ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9848032-MH فروش اسناد مناقصه شماره RAL-941488-MB
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNP-9905172-MD تحت عنوان خرید الکتروموتور مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۸/۲۱میباشد  مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518102-MY ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9805131-MH ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518130-MH
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9818228-TH تحت عنوان ساخت ( SCREW COMPRESSOR( E-1248 مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9818228-TH ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518083-MH ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518120-MD
 • توسط مهدی نجاری
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9848031-MD فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9448025-MB فروش اسناد مناقصه شماره RND-9221480-MH
 • توسط مهدی نجاری
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: فروش اسناد مناقصه شماره RAL-930047-MJ فروش اسناد مناقصه شماره RND-9418049-MD فروش اسناد مناقصه شماره RND-9418057-MY
 • توسط سجاد مشیدی
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: آموزش کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط توسط واحد HSE مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بازدید نمود برگزاری اولین نشست عمومی حفاظت از محیط زیست و مصرف هوشمندانه
 • توسط مهدی نجاری
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9805162-TH فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9448025-MB فروش اسناد مناقصه شماره RND-9221480-MH
 • توسط مهدی نجاری
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9818223-MH ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9818223-MH ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9818223-MH