پنج شنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
خانه / دانلود / مقاله ها / تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق …
در این مطالعه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 93-1385 بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف انرژی در دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی افزایش داشته که در میان آثار ذکر شده اثر فعالیت و ساختاری به ترتیب بیشترین سهم و اثر شدت انرژی کمترین سهم را درتوضیح تغییرات مصرف انرژی این بخش داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص جداسازی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه سه حالت جداسازی منفی قوی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی گسترده را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی تغییرکل مصرف انرژی هر بخش ناشی از تغییرات حجم تولید بخش که در قالب اثر فعالیت و به کار‌گیری صنایع با انرژی‌بری بالا که در قالب اثر ساختاری بیان شده‌اند به ترتیب بیشترین قدرت توضیح‌دهند‌گی را در نتایج مربوط به تجزیه مصرف انرژی و..

تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق …

در این مطالعه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی ۹۳-۱۳۸۵ بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف انرژی در دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی افزایش داشته که در میان آثار ذکر شده اثر فعالیت و ساختاری به ترتیب بیشترین سهم و اثر شدت انرژی کمترین سهم را درتوضیح تغییرات مصرف انرژی این بخش داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص جداسازی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه سه حالت جداسازی منفی قوی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی گسترده را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی تغییرکل مصرف انرژی هر بخش ناشی از تغییرات حجم تولید بخش که در قالب اثر فعالیت و به کار‌گیری صنایع با انرژی‌بری بالا که در قالب اثر ساختاری بیان شده‌اند به ترتیب بیشترین قدرت توضیح‌دهند‌گی را در نتایج مربوط به تجزیه مصرف انرژی و نتایج حاصل از بکارگیری شاخص جداسازی داردند. اما سهم مربوط به استفاده بهینه از انرژی که در قالب اثر شدت بیان شده است، کمتر می‌باشد. و این نتیجه مبین این نکته است که استفاده از صنایع با انرژی‌بری بالا نسبت به عدم استفاده بهینه از انرژی نقش بیشتری در تغییرات کل مصرف انرژی و تغییرات شاخص جداسازی دارد.Original Article

درباره ی مهدی